Aanpak

Wat is de Veilige Buurten Aanpak?

Bij de Veilige Buurten Aanpak wordt er samen met buurtbewoners gewerkt aan een leefbare buurt. Een Veilige Buurten Team (VBT), met medewerkers van de gemeente, Trajekt, politie en woningcorporaties, hoort graag van de buurtbewoners wat zij belangrijk vinden en gaat hiermee met de bewoners aan de slag. Althans, als blijkt dat er sprake is van een bredere wens en meerdere bewoners dit dus voor de buurt belangrijk vinden.

Steeds wordt bekeken hoe en wie iets het beste kan aanpakken. Echt maatwerk dus. Het spreekt voor zich dat er alleen een goede samenwerking ontstaat als bewoners hun eigen rol en verantwoordelijkheid oppakken. Komen bewoners met een verbeterpunt voor de buurt, blijkt dat meerdere bewoners dit belangrijk vinden, maar is er vervolgens niemand die het gezamenlijk wil oppakken… dan loopt het spaak. Betrokkenheid van bewoners is daarmee een belangrijke randvoorwaarde.

Integraal en lokaal

De Veilige Buurten Teams zijn pas effectief als ze integraal werken. Dat betekent dat primaire taken van de individuele partners niet in een VBT opgepakt worden. Bij een illegale dumping van huisvuil bijvoorbeeld komt het VBT niet om de hoek kijken. Zo’n incident handelt de gemeente zelf af. Maar wordt bijvoorbeeld zwerfvuil in een buurt zo’n groot probleem dat het meerdere VBT-partners raakt, dan wordt de zaak anders. Het is dan een integraal verbeterpunt voor de buurt en komt het VBT samen met betrokken bewoners in actie.

Draagvlak bij de bewoners is van wezenlijk belang bij de Veilige Buurten Aanpak. Een subgebied kan bijvoorbeeld één straat zijn maar ook de hele buurt. Er wordt per thema met name gekeken naar de logische woonomgeving. Het VBT levert dan specifiek en lokaal maatwerk.

De opzet van de Veilige Buurten Aanpak is om samen met betrokken bewoners de leefbaarheid van de betreffende wijken te verbeteren. Anders dan de naam ‘Veilige Buurten’ wellicht doet vermoeden, gaat het daarbij niet (alleen maar) om veiligheid. Waar het vooral om gaat, is dat mensen zich prettig voelen in hun eigen omgeving, de wijk waarin zij leven en wonen. Een stuk beleving dus. Door goed naar de buurtbewoners te luisteren en samen aan deze beleving van mensen te werken wordt ook de veiligheidsbeleving vergroot. En merken ze uiteindelijk dat in hun buurt – hun wijk – het woongenot toeneemt.
In tegenstelling tot de traditionele benadering, waarbij overheden en corporaties meestal keuzes maken vóór de buurtbewoners, geven nu buurtbewoners aan wat verbeterpunten zijn voor hun buurt. Om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken, gaan de Veilige Buurten Teams actief de buurt in. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een straathoekbijeenkomst organiseren, gaan zij in de buurt van deur tot deur langs, of delen ze vragenlijsten uit bij de plaatselijke supermarkt en leggen ze contacten met andere actieve bewoners en professionals die actief zijn in de buurt om goed samen te werken. Als een VBT een mogelijk verbeterpunt of een wens hoort, gaan zij eerst samen met de bewoners onderzoeken of er sprake is van een bredere wens en meerdere bewoners dit dus voor de buurt belangrijk vinden. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtbijeenkomst.
Door schouder aan schouder samen op te trekken bereik je meer. Daarom kijken de VBT’s ook naar koppelingen tussen het VBT en andere initiatieven / ontwikkelingen in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met de buurtnetwerken, vrijwilligers(organisaties), bewonerscommissies, bewoners krachten teams van Servatius en sociale teams in Maastricht. Ook zij dragen (indirect) bij aan de leefbaarheid door vanuit een integrale aanpak te kijken wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is. Door samen te werken met dergelijke ontwikkelingen en initiatieven wordt uiteindelijk de leefbaarheid in een straat, buurt of wijk verbeterd.